शुभखबर (Good News) - भाग - १ पाप र यसकाे परिणाम (Sin and its result)

मंगल बहादुर तामाङ/Mangal Bahadur Tamang


शुभखबर - पाप र यसकाे परिणाम - पापी मानिस

मंगल बहादुर तामाङ/Mangal Bahadur Tamang


मित्रतामा दुश्मनी - The Result of sin in Relationship

मंगल बहादुर तामाङ/Mangal Bahadur Tamang