ஏன் வேதாகமத்தின் தேவனை அறிந்து கொள்ள வேண்டும்?
Why should we know the God of the Bible?

அகஸ்டின் ஆறுமுகம்/Augustine Aarumugam


எப்படி வேதாகமத்தின் ஆண்டவரை அறிந்து கொள்ளப்போகிறோம்?
How are we going to know the God of the Bible?

அகஸ்டின் ஆறுமுகம்/Augustine Aarumugam


வேதாகமம் பற்றி அறிவோமா?
Shall we know about the Bible?

அகஸ்டின் ஆறுமுகம்/Augustine Aarumugam


வேதாகமத்தின் ஆண்டவர் யார்?
Who is the God Of The Bible?

அகஸ்டின் ஆறுமுகம்/Augustine Aarumugam